Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl
Max Bill — Kreuzzargenstuhl

Max Bill

Kreuzzargenstuhl

Horgen Glarus, Switzerland


Sold

ETOZ Letter E
ETOZ Letter T
ETOZ Letter O
ETOZ Letter Z