Giuseppe Raimondi — Meteora
Giuseppe Raimondi — Meteora
Giuseppe Raimondi — Meteora
Giuseppe Raimondi — Meteora

Giuseppe Raimondi

Meteora


Crystal Art, Italy
120 cm x 40 cm
Glas

Very good, small imperfection to right bottom corner

CHF 850

ETOZ Letter E
ETOZ Letter T
ETOZ Letter O
ETOZ Letter Z