Andre Freymond — Bowl 'Bird'

Andre Freymond

Bowl 'Bird'


Length 40 cm
Glazed ceramic

Very good

CHF 250

ETOZ Letter E
ETOZ Letter T
ETOZ Letter O
ETOZ Letter Z